FORMAN

 • Durmuş otagynyň tejribesini çydamly arka plastik oturgyç bilen ösdüriň

  Durmuş otagynyň tejribesini çydamly arka plastik oturgyç bilen ösdüriň

  Forman, ýokary hilli plastik oturgyçlar we otag mebelleri babatynda meşhur at.Iň yzky plastik oturgyjymyz F828, ýokary dizaýna we işlemäge ygrarlylygymyzyň subutnamasydyr.Özboluşly we minimalistik özüne çekijiligi bilen bu oturgyç görünýänler üçin meşhur saýlama boldy ...
  Koprak oka
 • Armrest plastik çagalar oturgyjy - Size zerur we ajaýyp oturgyç

  Armrest plastik çagalar oturgyjy - Size zerur we ajaýyp oturgyç

  Livingaşaýyş jaýyňyzyň mebelleri üçin dogry oturgyç saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly köp faktor bar.Ajaýyp, ýöne işleýän, gündelik ulanyş üçin amatly we gündelik durmuşyň könelmegine çydamly bir zat isleýärsiňiz.Emma bu hemmesi däl - eger ...
  Koprak oka
 • Plastmassa ýapyk Patio nahar oturgyjy bilen açyk açyk nahar meýdançasyny dörediň

  Plastmassa ýapyk Patio nahar oturgyjy bilen açyk açyk nahar meýdançasyny dörediň

  Rahatlyk we çydamlylyk, şübhesiz, açyk mebel saýlanyňyzda göz öňünde tutulmaly iki möhüm faktor.Şonuň üçin Formanyň Smit plastmassa berkidilen oturgyjy islendik açyk meýdana ajaýyp goşundy.Bu oturgyçda gaty ýönekeý ýa-da gaty üýtgeşik arka dizaýny bar ...
  Koprak oka
 • Tigirleriň üstünde plastik oturgyç bilen günüňizi ýeňilleşdiriň

  Tigirleriň üstünde plastik oturgyç bilen günüňizi ýeňilleşdiriň

  Has tehnologiki taýdan ösen dünýä tarap baranymyzda, uzak wagtlap stolda oturmak köpümiziň çözmeli zadymyz.Uzak wagtlap bir ýerde oturmak kyn bolup biler, aýagyňyzy uzatmak üçin az wagtlyk.Şonuň üçin o barada aýdylanda rahatlyk birinji orunda durýar ...
  Koprak oka
 • Amatly we nepis mata oturgyçlar: Livingaşaýyş otagyňyza kaşaň bir zat goşuň

  Amatly we nepis mata oturgyçlar: Livingaşaýyş otagyňyza kaşaň bir zat goşuň

  Livingaşaýyş ýeriňizi dizaýn etmek barada aýdylanda, bir söz kellä gelýär - rahatlyk.Mebelleriňiziň rahat, ýöne owadan bolmagyny we özboluşly stiliňizi we şahsyýetiňizi görkezmegini isleýärsiňiz.Formanda, ýaşaýyş otagyňyz üçin pbbberfect mebel tapmagyň gaty kyn iş bolup biljekdigine düşünýäris.Th ...
  Koprak oka
 • Metal nahar oturgyçlaryny saýlamak bilen naharhana stiliňizi ýokarlandyryň

  Metal nahar oturgyçlaryny saýlamak bilen naharhana stiliňizi ýokarlandyryň

  Restoranyňyzyň stilini ýokarlandyrmagyň ýollaryny gözleýärsiňizmi?Metal nahar oturgyçlarymyzy saýlaň!“Tianjin Foreman Mebel” -de diňe bir moda däl, eýsem çydamly we işleýän dürli metal oturgyçlary hödürlemek bilen buýsanýarys.Metal nahar oturgyçlary meşhurlyk gazandy ...
  Koprak oka
 • Plastiki nahar stollary we oturgyçlar

  Plastiki nahar stollary we oturgyçlar

  Global ilatyň köpelmegi bilen, çydamly, dowamly we aňsat saklanylýan mebellere zerurlygymyz hem artýar.“FORMAN” -yň plastik nahar stollary we oturgyçlary ygtybarly we elýeterli nahar saçagy we oturgyç gözleýänler üçin ajaýyp saýlawdyr.Toplumda C-3 Plastiki Stol C ...
  Koprak oka
 • Mata oturgyçlarynyň ýaragly artykmaçlyklary

  Mata oturgyçlarynyň ýaragly artykmaçlyklary

  Roomaşaýyş jaýy berlende, stil bilen rahatlygyň arasynda ajaýyp deňagramlylygy tapmak möhümdir.Elleri bilen mata oturgyç, nepisligi funksiýa bilen birleşdirip, islendik otag mebel toplumyna ajaýyp goşundy bolup biler.Mata oturgyçlary dürli dürli matalardan ýasalan salon oturgyçlarydyr ...
  Koprak oka
 • Açyk mangal piwo plastik oturgyç - Tomus oturylyşyklaryna ilkinji saýlaw

  Açyk mangal piwo plastik oturgyç - Tomus oturylyşyklaryna ilkinji saýlaw

  Tomus geldi, şol açyk oturylyşyklary meýilleşdirip başlamagyň wagty geldi!Bir eliňizde sowuk piwo, beýleki eliňizde barbekyu bilen ýyly howadan lezzet almagyň has gowy usuly barmy?FORMAN-yň berkidilen plastmassa oturgyjyndan oturylyşygy rahat we ajaýyp etmek üçin has gowy ýol barmy?FORMAN com ...
  Koprak oka
 • Plastiki oturgyçlar - oňaýly açyk mebel üçin häzirki zaman çözgüdi

  Plastiki oturgyçlar - oňaýly açyk mebel üçin häzirki zaman çözgüdi

  Açyk mebel barada aýdylanda, häzirki wagtda bazardaky iň meşhur wariantlardan biri plastik oturgyçlardyr.Döwrebap açyk plastik oturgyçlar, elýeterlilik, köpugurlylyk we çydamlylyk ýaly köp sebäplere görä meşhurlyga eýe bolýar.Bu makalada käbir artykmaçlyklaryny öwreneris ...
  Koprak oka
 • Döwrebap dizaýn plastik dynç alyş oturgyjyny nädip saýlamaly?

  Döwrebap dizaýn plastik dynç alyş oturgyjyny nädip saýlamaly?

  Zal oturgyjy diňe bir dynç almak üçin ajaýyp bolman, eýsem islendik otaga özboluşly stil goşup biler.Häzirki wagtda döwrebap dizaýn edilen plastik salon oturgyçlary, berkligi, elýeterliligi we ajaýyp dizaýny üçin ýokary derejede gözlenýär.Şeýle-de bolsa, köp sanly wariant bar bolsa, dogry birini saýlamak gaty kyn ...
  Koprak oka
 • Aýna nahar stoluny nädip saklamaly

  Aýna nahar stoluny nädip saklamaly

  Iş bilen meşgullanmak, wagt gymmatly, arassalaýyş zerur zatlaryny özleşdiriň, iň az wagtyň içinde iň ýokary effekti gazanyp bilersiňiz we netijäniň ýarysy bilen iki esse gazanyp bilersiňiz.Aşakda aýna nahar stolunyň arassalaýyş zerurlyklary bilen tanyşdyrylýar.Her kim netijeli arassalap biler diýip umyt edýärin we ...
  Koprak oka
 • Daşky plastik mebelleri nädip arassalamaly we saklamaly?

  Daşky plastik mebelleri nädip arassalamaly we saklamaly?

  Daşky mebel üçin çydamly metal mebel, retro rattan mebel, nusgawy we ajaýyp agaç mebelleri we elýeterli plastmassa mebelleri we ş.m. ýaly köp sanly material bar. Arassalaýyş merkezi dürli materiallar bilen birneme tapawutlanýar.Çig agaç serişdeleriniň gytlygy bilen, ...
  Koprak oka
 • Rattan açyk mebelleri nädip arassalamaly

  Rattan açyk mebelleri nädip arassalamaly

  Açyk mebel daşarda uzak wagtlap täsir edýär we şemal we ýagyş hökmany suratda tozan we kir bilen hapalanar.Daşky mebelleriňizi owadan we tertipli görmek üçin yzygiderli arassalamak möhümdir.Açyk mebelleri ýylda azyndan 4 gezek arassalamak maslahat berilýär: ...
  Koprak oka
 • Metal açyk mebelleri nädip saklamaly

  Metal açyk mebelleri nädip saklamaly

  Döwrebap jaýyň howlusynda güllerden we ösümliklerden başga-da dynç alyş funksiýasy bar.Açyk mebel, şeýlelik bilen bag bezegi üçin zerur enjamlara öwrüldi.Ine, metal mebelleri nädip saklamalydygy barada giriş.Daşarda metal üçin köp ulanylýan materiallar ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4