FORMAN

Biz hakda

sh

Tianjin Forman Mebel, Demirgazyk Hytaýyň arasynda öňdebaryjy zawod bolup, 1988-nji ýylda esasan nahar oturgyçlary we stollar bilen üpjün edilýär.“Forman” -da 10-dan gowrak hünärmen satyjy bilen onlaýn we awtonom satuw usullaryny birleşdirýän we her sergide hemişe özboluşly dizaýn ukybyny görkezýän uly satuw topary bar, has köp müşderi Formany hemişelik hyzmatdaş hasaplaýar.Bazar paýlanyşy Europeewropada 40%, ABŞ-da 30%, Günorta Amerikada 15%, Aziýada 10%, beýleki ýurtlarda 5%.“FORMAN” -da 30000 inedördül metrden gowrak, 16 sany sanjym maşynlary we 20 sany zarba urýan maşyn bar, kebşirleýiş roboty we sanjym galyplaýjy robot ýaly iň ösen enjamlar önümçilik liniýasynda eýýäm ulanyldy.

galybyň takyklygyny we önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrdy.Hil gözegçiligi bilen ýetişen dolandyryş ulgamy, şeýle hem ýokary hünärli işçiler ýokary geçiş derejesiniň netijeli önümini üpjün edýärler.Uly ammarda 9000 inedördül metrden gowrak aksiýa bolup biler, zawod iň ýokary möwsümde hiç hili kynçylyksyz işleýär.Uly sergi otagy siziň üçin elmydama açylar, gelşiňize garaşýar!

Hakykatdanam, bu zatlaryň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik spesifikasiýalary alanyňyzdan soň size sitata bermekden hoşal bolarys.Islendik talaplary kanagatlandyrmak üçin şahsy hünärmenimiz bar, gözlegleriňizi ýakynda kabul ederis diýip umyt edýäris we geljekde siziň bilen bilelikde işlemek mümkinçiligimize umyt baglaýarys.Guramamyza göz aýlamak üçin hoş geldiňiz.

Zawodymyzyň iň esasy çözgütleri bolmak bilen, çözgütlerimiz seriýasy synagdan geçirildi we bize tejribeli ygtyýarnamalary berdi.Goşmaça parametrler we elementleriň sanawy jikme-jiklikleri üçin goşmaça maglumat almak üçin düwmä basyň.

Sergi

sergi (3)
sergi (2)
sergi (1)
şahadatnama (4)

Şahadatnama

şahadatnama (1)
şahadatnama (3)